Adatvédelmi tájékoztató

1         Adatvédelmi tájékoztató

1.1      Általános rendelkezések

 1. A jelen tájékoztatásban meghatározásra kerülnek azok az adatvédelmi és adatkezelési szabályok, amelyeket a www.bvs.hu internetes portált kiadó és üzemeltető KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft (székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5, Cg.01-09-890710, a továbbiakban: adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 RENDELET(a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) rendelkezéseire figyelemmel magára nézve kötelezőnek ismer el.
 2. A tájékoztató az adatkezelő weboldalán, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában a felhasználókról gyűjtött személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
 3. A jelen tájékoztató értelmezésében adatkezelő a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft, amely a www.bvs.hu honlaphoz kapcsolódóan elsődlegesen a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia elkészítéséhez szükséges kutatási és elemzési tevékenységet végez és ezen tevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja az ehhez szükséges informatikai szolgáltatásokat.
 4. A jelen tájékoztató értelmezésében felhasználó az, aki a www.bvs.hu weboldalon, valamint mobil vagy táblagép alkalmazásában az adatkezelő médiatartalom-szolgáltatást igénybe veszi (azaz a honlapra, alkalmazásba belép), a hírleveleire feliratkozik, a honlap működését támogatóként támogatja, részt vesz az oldalon meghirdetett valamely projektben vagy bármely, az oldalon meghirdetett saját promócióban, a honlap segítségével véleményt, észrevételt küld az adatkezelő részére, vagy egyéb módon felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel (a továbbiakban: felhasználó).

1.2      Az adatkezelő tevékenysége végzése során kezelt adatok köre

A jelen pontban felsorolt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül kezelheti. Felhívjuk a felhasználó figyelmét arra, hogy ezen adatokat az adatkezelő soha nem köti össze olyan egyéb információkkal, mely lehetővé tenné az ezen adatok mögött álló személy beazonosítását.

 1. A weblapra történő belépés, illetve táblagép- és mobiltelefonos alkalmazás igénybevétele során kezelt adatok
 • A belépés során technikailag automatikusan rögzítésre kerülhetnek egyes adatok, melyek a látogatás folyamán generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. A rendszer ezeket az adatokat a szolgáltatás nyújtásához, a működés biztonságához szükséges legrövidebb ideig, jellemzően a projekt fennállása alatt tárolja, ezt követően az adatok automatikusan felülíródnak, azaz törlésre kerülnek. Ily módon például az alábbi adatok kerülhetnek tárolásra: IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek.
 • Az adatkezelő az optimális, egyénre szabott megjelenés érdekében a Felhasználó által használt eszközön ún. cookie-t helyezhet el. A cookie lehetővé teszi az oldal magasabb színvonalú működésének biztosítását, személyre szabott szolgáltatások biztosítását. A cookie-t a felhasználó törölni tudja a saját eszközéről, illetve lehetőség van a böngésző oly módon történő beállítására, hogy tiltsa a cookie-k alkalmazását. Az oldal az első belépés esetén jól láthatóan figyelmezteti a belépőt a cookie-k alkalmazásáról és azok letiltásának lehetőségéről.
 • A saját tevékenységi körében adatkezelő által elhelyezett cookie-k alkalmazása révén az adatkezelő nem gyűjt adatokat, a cookie-k a felhasználó oldali kiszolgálási folyamatban (a felhasználó eszközén és böngészőjében) hasznosulnak. A cookie-k a felhasználó rendszerében határozatlan ideig, illetve a cookie-k felhasználó általi törléséig vannak jelen.
 1. Részvétel az oldalon meghirdetett projektben

A honlap elsődleges célja a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia vonatkozásában a nyilvánosság tájékoztatása, a nyilvánossággal való konzultáció, a stratégia elkészítése során a nyilvánosság által küldött észrevételek, javaslatok elemzése és figyelembe vétele. E cél megvalósításához szükséges a felhasználók projektbe történő bevonása, véleményük megismerése.

A felhasználó, amennyiben regisztrál az oldalon e-mail címe megadásával, az adatkezeléshez hozzájárul. Adatkezelő adatkezelést kizárólag abban az esetben végez, ha az érintett felhasználó ehhez a regisztráció során hozzájárult.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre esetileg változhat a projekt szakaszának tartalmától függően, de elsődlegesen a felhasználó e-mail címére, nevére irányul.

Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő hírlevelet vagy tájékoztatást küldhessen a felhasználó részére, amelyben részletesen beszámol az adatkezelőnek a felhasználó által figyelemmel kísért tevékenységéről, a projekt állásáról, státuszáról, eredményéről.

Az adatkezelés időtartama: a projekt fennállásának időtartama, illetve a regisztráció törlésének időpontja. A regisztráció törlése a bvs@kti.hu e-mail címre történő, a törlési szándékot rögzítő e-mail küldésével lehetséges. A regisztráció törlése a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek. Az adatkezelő az adatokat nem továbbítja.

1.3      Kapcsolatfelvétel az adatkezelővel

Amennyiben a felhasználó az adatkezelővel kapcsolatfelvételt kezdeményez (pl. e-mail útján), úgy tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő rögzíti a felhasználó e-mail címét és azt az adott kapcsolatfelvétel céljához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

Az adatkezelő tartalomszerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok az alábbiak lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

Az adatkezelő a belső adatkezelési szabályzatban foglaltak szerinti időközönként felülvizsgálja az így kezelt adatok körét, és ha az adatkezelés célja megvalósult vagy az adatkezelés egyébként szükségtelen, az így kezelt adatokat törli.

1.4      Az adatkezelő adatkezelésének célja és általános szabályai

 1. Az adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
 • a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia projekttel kapcsolatos társadalmi ismeretek, igények megismerése, összegyűjtése, a projekt tartalmának véleményeztetése;
 • a felhasználóval való kapcsolattartás a felhasználó tájékoztatása, valamint az egyes projektek teljesítése céljából;
 • felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 1. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.
 2. Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 3. Az adatkezelő a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti, feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. Az adatkezelő az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig tárolja. A hozzászólás, megjegyzések, vélemények tekintetében további adatfeldolgozói és adatkezelői tevékenységet végezhet a TRENECON-FŐMTERV-KTI konzorcium.

1.5      A Felhasználó jogai és kötelezettségei

1.5.1     Eljárási szabályok

A felhasználó az ezen fejezet szerinti személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az adatkezelő e-mail címére vagy mindenkori székhelyére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatás-kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

1.5.2     Tájékoztatáshoz való jog

A felhasználó „Eljárási szabályok” alpontban foglalt alaki követelményeknek megfelelően bármikor kérheti, hogy adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést a felhasználó részére.

A tájékoztatás-kérés kiterjedhet a felhasználónak az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

A felhasználó kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását, valamint a kérheti a hiányos adatok kiegészítését.

1.5.3     Személyes adatok törlése iránti kérelem

A felhasználó az „Eljárási szabályok” alpontban foglalt alaki követelményeknek megfelelően kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

Az adatbázisból történő leiratkozás menete: Amennyiben a BVS honlapon regisztrált, de nem szeretne tovább az adatbázisban szerepelni, kérjük, hogy a leiratkozas.bvs@kti.hu e-mail címre küldje meg leiratkozási szándékát, ezt követően adatai az adatbázisból törlésre kerülnek.

1.5.4     Személyes adatok kezelésének korlátozása

A felhasználó az „Eljárási szabályok” alpontban foglalt alaki követelményeknek megfelelő formában jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelését meghatározott időtartamra az adatkezelő számára korlátozza. A korlátozásra abban az esetben kerülhet sor, ha a felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy ha a felhasználó álláspontja szerint az adatkezelés jogellenes, de a felhasználó ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, valamint, ha az adatkezelés célja megvalósult, de a felhasználó igényli azok adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

1.5.5     Tiltakozáshoz való jog

A felhasználó az „Eljárási szabályok” alpontban foglalt alaki követelményeknek megfelelően tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen akkor, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, vagy ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az adatkezelő a felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok esetlegesen továbbításra kerültek.

1.5.6     Határidők

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót a benyújtott kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót. Ha a felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a felhasználó azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a felhasználó panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

1.5.7     Panaszhoz való jog

A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

1.5.8     Bírósághoz fordulás joga

A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

1.5.9     A Felhasználó kötelezettségei

A felhasználó szavatol azért, hogy az általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

Bármely felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

A személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelők a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok helytállóságáért kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot – a tartalomszolgáltatás igénybevételekor használt IP cím, böngésző adatok, látogatási paraméterek kivételével, amelynek rögzítésére automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

1.5.10 Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő bizonyos esetekben, különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés, stb esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető személyes adatait. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

A személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezelik. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

A felhasználó a belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználó beleegyezésének kikérésére nincs szükség.